Thông báo Về việc hành vi mạo danh, giả danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 339/TB-SKHĐT

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc hành vi mạo danh, giả danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư

thành phố Đà Nẵng

Ngày 15/6/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng nhận được thông tin có một số đối tượng mạo danh, giả danh Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư gọi điện hoặc gửi Giấy mời trực tiếp đến các doanh nghiệp để lừa đảo mời tập huấn, thu tiền bán sách, tài liệu gây tổn thất cho doanh nghiệp. Việc mạo danh, giả danh này là hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng danh nghĩa cơ quan nhà nước để lừa đảo, trục lợi và làm ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, hiện nay Sở không có chương trình tập huấn đối với các doanh nghiệp; không cử công chức, viên chức liên hệ điện thoại hoặc sử dụng các hình thức liên lạc khác để mời tham dự tập huấn, bán sách, tài liệu hoặc đề nghị tài trợ cho bất kỳ một hoạt động nào.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng thông báo để các tổ chức, doanh nghiệp biết, cảnh giác, phòng tránh đối với các hành vi lừa đảo của các đối tượng trên.

(Trường hợp gặp đối tượng mạo danh, giả danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị các doanh nghiệp thông tin, phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư qua số điện thoại: 02363.822.217 để cung cấp thông tin và phối hợp xử lý).

Nơi nhận:

- Công an TP;

- UBND TP (để b/c);

- Sở Thông tin và Truyền thông (để p/hợp);

- Tổ công tác thông tin báo chí TP

(để p/hợp);

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

 file đính kèm

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Video Video

1 9 7 5 5 9 7 5
Hôm nay: 61045
Tháng này: 458713
Tổng cộng: 19755975