Danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

        Xem với cỡ chữ    

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

-------------------------

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

Số: 1646/SKHĐT-VP

                   Đà Nẵng, ngày 30 tháng 6 năm 2017

V/v danh mục TTHC thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC

qua dịch vụ bưu chính công ích

 

            

                 Kính gửi:

                                  - Ủy ban nhân dân thành phố;

                                  - Sở Tư pháp;

                                  - Cổng Thông tin điện tử thành phố.

              Thực hiện Công văn số 9687/UBND-STP ngày 28 tháng 11 năm 2016 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg; Sau khi rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích như sau:

            - Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (đính kèm Phụ lục 01).

             - Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (đính kèm Phụ lục 02).

          Trên đây là danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kính báo cáo UBND thành phố.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, VP(Tr).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

Nguyễn Thị Thanh Hương


Phụ lục đính kèm

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Video Video

1 9 7 5 5 9 9 3
Hôm nay: 61063
Tháng này: 458731
Tổng cộng: 19755993