THÔNG THƯ 20/2015/TT-BKHĐT NGÀY 01/12/2015 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP VÀ BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM (TẢI VỀ THÔNG TƯ 20 TẠI ĐÂY)
 

   HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

 

I. Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới                                                  Tải về                          
1. Doanh nghiệp tư nhân Phụ lục I-1                                                    
2. Công ty TNHH một thành viên                              Phụ lục I-2                         Điều lệ 1 Điều lệ 2
3. Công ty TNHH hai thanh viên trở lên                 Phụ lục  I-3  Phụ lục I-6                      Điều lệ 3                       
4. Công ty cổ phần Phụ lục I-4 Phụ lục I-7 Phụ lục I-8 Điều lệ 4  
5. Công ty hợp danh                                                 Phụ lục I-5  Phụ lục I-9      
 
 
II.Đăng ký thay đổi nội dung, bổ sung doanh nghiêp                Tải về          
1. Thông báo thay đổi nội dung  đăng ký doanh nghiệp   Phụ lục II-1                    
2. Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật Phụ lục II-2  
3. Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp Phụ lục II-3  
4. Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên Phụ lục II-4  
5. Thông báo về việc cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-5  
6. Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân Phụ lục II-6                    
7. Thông báo về việc chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục II-7  
8. Thông báo về việc sử dụng con dấu doanh nghiệp,chi nhánh,văn phòng đại diên Phụ lục II-8  
9. Thông báo về việc thay đổi con dấu, số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện Phụ lục II-9  
10. Thông báo về việc hủy con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diên Phụ lục II-10  
11. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, lập địa điểm kinh doanh  Phụ lục II-11  
12. Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ lục II-12  
13. Thông báo về việc thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh  Phụ lục II-13  
14. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xá nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  Phụ lục II-14  
15. Thông báo về việc phản hồi rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp Phụ lục II-15  
16. Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký kinh doanh do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiêp Phụ lục II-16  
17. Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế Phụ lục II-17  
18. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-18  
19. Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-19  
20. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục II-20  
21. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-21  
22. Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục II-22  
23. Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài Phụ luc II-23  
24. Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp Phụ lục II-24  
25. Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-25  
 
 
III. Đăng ký doanh nghiệp liên hiệp hợp tác xã  Tải về
 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã  Phụ lục I-1                                    
- Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã Phụ lục I-2  
- Danh sách thành viên hợp tác xã Phụ lục I-3  
- Danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tống giám đốc), Ban kiểm soát, Kiểm soát viên hợp tác xã Phụ lục I-4  
2. Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diên/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phụ lục I-5  
3. Thông báo về việc lập/chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh Phụ lục I-6  
4. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phụ lục I-7  
5. Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhanh/văn phòng     đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phụ lục I-8  
6. Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Phụ lục I-9  
7. Thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/ thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Phụ lục I-10  
8. Thông báo hoạt động của hợp tác xã Phụ lục I-11  
9. thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phụ luc I-12  
10.  Thông báo về việc giải thể hợp tác xã Phụ lục I-13  
11. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Phụ lục I-14  
12. Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phụ lục I-15  
13. Giấy đề nghị thanh đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Phụ lục I-16  
14.Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã Phụ lục I-17  
 
 
 
 
/danh-sach-tin?idcat=18426
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp

 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 
xem tiếp
 
 

1 9 7 5 6 0 0 0
Hôm nay: 61070
Tháng này: 458738
Tổng cộng: 19756000